Halberstma Jongereintoaniel

De stikken

Nei in prachtige dream yn de Bidler is it tiid foar de takomst fan It Halbertsma. Ek dit jier hite wy jim fan herte wolkom by it Jongerein Toaniel. Mei man en macht hawwe de bern fan in oar en harren regisseurs der oan wurke om ek dit jier wer trije fantastyske ienakters del te setten. Dit alles is te sjen op twa jûnen yn De Bidler. Op de sneon te jûn is der nei it toaniel musyk en soene wy it gesellich fine at jim noch efkes bliuwe foar in drankje en in dûnske!

Blog

De "Froulju"

Oh heden... der wurd drok feestfiert yn de soos, gleske bier....nou ja...in pear tefolle hjir en dér, harren mobiele tillefoan wurd hjir, hoe dan ek NET út it each ferlern. Oh nee, de mobiel is Alles!! Mar in âld NOKIA is út de tiid! , sawot letterlik en figuurlik. Oant ien dizze kwiet is....net best...sykje, paniek...plysje en ehbo wurde ynset!!.... hoe soe dit ôfrinne?!.......

We binne al drok dwaande mei de rippetysjes. Stadich oan kreit it al foarm...we matte hjir en der nog wat puntsjes op de i dwaan...mar de wille en nocht en humor floreert tige, en as regisseuse is it mooi om te sjen dat de "Froulje " groeie!!. Rikky.

Spilers: Anna Sinnema, Agnes Wijbrandi, Sterre Boermans,
Iris Wijnand, Mees Pietersen
Rezjy:
Rikky Nagel

Blog

Letste hoop

Efter elk minske skûlet in ferhaal, mar kin in minske him ek efter syn eigen ferhaal ferskûlje? Of wurd dat in hiele toer? En wat is leafde? Wat is in gothic? Hat in psycholooch it wol sa maklik? Jo sille it sjen.

Spilers: Sophie de Wit, Janna Veenstra, Bote Groen, Pieter Gerbens, Jan de Boer, Rixt Roersma, Siska van der Sluis
Rezjy: Bas Stienstra

Blog

Mei dyn frou by har mem op ' e kofje : gesellich of in wiere hel ?

Ut ûndersyk docht bliken dat in kwart fan de nederlânske manlju de relaasje mei har skoanmem beskriuwt as min of ferskriklik. Sa goed as ien treddepart fan de underfreeche 2.000 man seit dat syn skoanmem him it gefoel jout net genôch te wêzen foar har partner. In protte minsken wenje dan ek it leafst safier mooglik by har skoanmem wei . Dat docht bliken út ûndersyk fan it CBS. Dat skoanmemmen in wiere ' Cruella de Vil ' wêze kinne , docht wol bliken út de sifers : in kwart fan de de minsken dy ' t frege binne ferhuzet noch leaver as dat se alle wiken by mem op ' e kofje ha. In 16 % fynt syn skoanmem bitchy , 22% neamt syn fjiste ruch , 25% fynt it in controlfreak en sa’n 35 % mient dat se foaroardielen hat . Sels 5 % seit dat se de oarsaak is fan de skieding .

Spilers: Mark Mud, Femke Mud, Hedser Mud, Anniek Terpstra, Marije Terpstra
Rezjy: Jettie Stuiver en Joke de Jong

Spilers

Namme

Ferhaaltsje

Namme

Ferhaaltsje

Namme

Ferhaaltsje

Namme

Ferhaaltsje

Namme

Ferhaaltsje

Namme

Ferhaaltsje

Aginda

Freed 21 April

Ynchecke: fanôf 19.30, de ienakters sille om 20.00 begjinne.
Lokaasje: De Bidler, Wergea
Kosten: €7,50 foar net-leden of €5,00 op fertoan fan jo Halbertsma lidmaatskip.

Sneon 22 April

Ynchecke: fanôf 19.30, de ienakters sille om 20.00 begjinne.
Lokaasje: De Bidler, Wergea
Kosten: €7,50 foar net-leden of €5,00 op fertoan fan jo Halbertsma lidmaatskip.

Nei ofrin Live Musyk.